**** GRAVITUDE 64 BASIC V2 ****

64K RAM SYSTEM 38911 BASIC BYTES FREE

 

READY.

LOAD

 

PRESS PLAY ON TAPE

LOADING

* SPOTIFY...

* YOUTUBE...

* INSTAGRAM...

READY.

PRESS ENTER TO RUN_

IMPRESSUM